menu
Varukorg

Dessa allmänna villkor för Stichting Webshop Keurmerk utarbetades i samråd med Consumentenbond [Konsumentförbundet] inom ramen för samordningsgruppens självregleringskonferens (Coordination Group Zelfreguleringsoverleg CZ) från Socioekonomiska rådet och träder i kraft den 1 juni 2014.

INNEHÅLL

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Entreprenörens identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under reflektionsperioden
Artikel 8 - Utövande av konsumentens ångerrätt och kostnaderna
Artikel 9 - Entreprenörens skyldighet vid tillbakadragande
Artikel 10 - Undantagande av ångerrätten
Artikel 11 - Priset
Artikel 12 - Överensstämmelse och extra garanti
Artikel 13 - Leverans och utförande
Artikel 14 - Fortsatt prestationskontrakt: varaktighet, uppsägning och förlängning
Artikel 15 - Betalning
Artikel 16 - Klagomål
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Tillägg eller varierande bestämmelser
Artikel 19 - Ändring av de allmänna villkoren för Webshop Keurmerk

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

I dessa Villkor skall följande villkor ha följande betydelser:

 • Ytterligare avtal : Ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster med avseende på ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och / eller tjänster levereras av Entreprenören eller en tredje part på grundval av ett arrangemang mellan denna tredje part och entreprenören
 • Reflektionsperiod : den period under vilken konsumenten får använda sin ångerrätt
 • Konsument : Den fysiska person som inte agerar för syften relaterad till hans eller hennes kommersiella, handel, hantverk eller yrkesverksamhet.
 • Dag : kalenderdag;
 • Digitalt innehåll : data som produceras och levereras i digital form;
 • Fortsatt prestationskontrakt : Ett kontrakt som tjänar att leverera varor, tjänster och / eller digitalt innehåll under en given period.
 • Hållbar databärare : alla medel, inklusive e-post, som tillåter konsumenten eller entreprenören att lagra information riktad till honom / henne personligen på ett sådant sätt att framtida samråd och användning möjliggörs under en period som matchar det syfte som informationen är avsedd för och som möjliggör oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.
 • Ångerrätt : Konsumentens möjlighet att inte fortsätta med distansavtalet inom avköningsperioden.
 • Entreprenör : En fysisk juridisk person som är medlem i Stichting Webshop Keurmerk och som tillhandahåller produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och eller tjänster till konsumenter på avstånd.
 • Distansavtal : Ett kontrakt som ingåtts av entreprenören och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljningsprodukter, digitalt innehåll och / eller tjänster, varigenom exklusiv eller ytterligare användning av en eller flera avståndskommunikationer används fram till slutsatsen av kontraktet;
 • Standardformulär för återkallande : Den europeiska standardformuläret för återkallelse som ingår i tillägg 1;
 • Teknik för distanskommunikation : Ett sätt att användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören är på samma plats samtidigt.

ARTIKEL 2 - ENTREPRENÖRENS IDENTITET

Namn på entreprenör International Web & Distribution Services;
Företagsadress Sluisstraat 58 H 1075TH Amsterdam;
Telefonnummer +31 624230891 under kontorstid;
E-postadress info@elephantos.com
Handelskammarenummer 52614964;
Moms identifikationsnummer NL850522110B01;

Om Entreprenörens verksamhet är föremål för en relevant licensordning: Information om tillsynsmyndigheten.
Om Entreprenören utövar ett reglerat yrke:

 • den yrkesorganisation eller den yrkesorganisation som han är medlem av
 • titeln på hans yrke, den ort i EU eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den tilldelas
 • en hänvisning till reglerna för yrkesutövning som är tillämpliga i Nederländerna och information om var och hur dessa regler för yrkesutövning kan nås.

ARTIKEL 3 - ANVÄNDIGHET

 • Dessa Allmänna Villkor gäller för alla erbjudanden från Entreprenören och till eventuella distansavtal som ingåtts av Entreprenören och Konsumenten.
 • Innan ett avtalsavtal ingås ska Entreprenören tillhandahålla texten i dessa Allmänna Villkor kostnadsfritt och så snart som möjligt. Om detta är rimligt omöjligt, ska Entreprenören ange hur de Allmänna Villkoren kan inspekteras och att de kommer att skickas kostnadsfritt om så önskas innan avlägset kontrakt ingås.
 • Om avståndskontraktet ingås elektroniskt, kan texten i dessa Allmänna Villkor, i avvikelse från föregående avsnitt och innan avståndskontraktet ingås, också levereras till konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan lagra den på en långsiktig databärare. Om detta är rimligt omöjligt kommer det att anges där de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kostnadsfritt, antingen via elektroniska medel eller på annat sätt, skickas till konsumentens begäran innan avtalsavtalet ingås.
 • Om en specifik produkt eller tjänstevillkor gäller förutom dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena i enlighet därmed, och i händelse av motsägelsevillkor kan konsumenten alltid vädja till den tillämpliga bestämmelsen som är mest gynnsam för honom / henne.

ARTIKEL 4 - ERBJUDANDET

 • Om ett erbjudande är av begränsad längd eller om vissa villkor gäller, ska det uttryckligen anges i erbjudandet.
 • Erbjudandet innehåller en fullständig och exakt beskrivning av produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är lämpligt detaljerad för att konsumenten ska kunna bedöma produkterna, tjänsterna och / eller digitalt innehåll på ett adekvat sätt. Om Entreprenören använder bilder, är de sanningsenliga bilder av de produkter och / eller tjänster som tillhandahålls. Tydliga fel eller fel i erbjudandet binder inte Entreprenören.
 • Alla erbjudanden innehåller sådan information att det är uppenbart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

ARTIKEL 5 - KONTRAKTET

 • Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4, blir kontraktet giltigt när konsumenten har accepterat erbjudandet och uppfyllt villkoren som fastställts. Omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet via elektroniska medel. Så länge mottagandet av godkännandet inte har bekräftats kan konsumenten avvisa kontraktet.
 • Om kontraktet ingås elektroniskt kommer Entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för elektronisk dataöverföring och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska entreprenören följa lämpliga säkerhetsåtgärder.
 • Entreprenören får, inom ramen för lagen, samla information om konsumentens förmåga att uppfylla sina betalningsförpliktelser och alla fakta och faktorer som är relevanta för att ansvarsfullt avsluta avståndet. Om Entreprenören, på grundval av resultaten av denna undersökning, har goda skäl att inte ingå kontraktet, har han lagligt rätt att vägra en order eller en ansökan som stöds av skäl eller att bifoga särskilda villkor för genomförandet.
 • Innan produkten levereras ska Entreprenören skicka följande information tillsammans med produkten, tjänsten eller det digitala innehållet skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en långsiktig databärare:
  a. Besöksadressen för Entreprenörens affärsställe där konsumenten kan komma i kontakt med några klagomål.
  b. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utnyttja ångerrätten eller i förekommande fall tydliga uppgifter om att han är befriad från ångerrätten.
  c. Den information som motsvarar befintliga kundservice och garantier.
  d. Priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll, i förekommande fall leveranskostnaderna och betalningsvägen, leverans eller genomförande av distansavtalet.
  e. Kraven på uppsägning av kontraktet om kontraktet har en löptid på mer än ett år eller under obestämd tid.
  f. standardformuläret för återkallande om konsumenten har rätt till återkallelse.
 • Vid fortlöpande prestationskontrakt gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

ARTIKEL 6 - RÄTT FÖRTAGANDE

Vid produkter:
 • Konsumenten kan åberopa ett inköpsavtal för en produkt utan att ge skäl för en reflektionsperiod på minst 14 dagar. Entreprenören kan fråga konsumenten om orsaken till återkallandet men kan inte tvinga honom att ange skälen / skälen.
 • Den reflektionsperiod som avses i punkt 1 börjar den dag produkten mottas av konsumenten eller av en tredje part som han bestämmer på förhand och som inte är transportören, eller
  a. om konsumenten beställde flera produkter i samma ordning: den dag då konsumenten eller en tredje part som han utses fick den sista produkten. Entreprenören kan vägra en order på flera produkter med olika leveransdatum förutsatt att han tydligt informerar konsumenten innan orderprocessen.
  b. om leveransen av en produkt består av flera partier eller delar: den dag då konsumenten eller en tredje part som han utses mottog sista satsen eller den sista delen.
  c. vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en given period: den dag då konsumenten eller en tredje part som han utses erhållit den första produkten.

Vid tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk transportör:

 • Konsumenten kan säga upp ett avtal för tjänster eller ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras till en fysisk operatör utan att ge skäl i minst 14 dagar. Entreprenören kan fråga konsumenten om orsaken till återkallandet men kan inte tvinga honom att ange skälen / skälen.
 • Den reflektionsperiod som avses i artikel 3 börjar dagen efter avtalets ingående.

Fördjupad reflektionsperiod för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte har levererats till en fysisk operatör om ingen information lämnas om rätten till tillbakadragande:

 • Om Entreprenören inte har lämnat konsumenten den juridiskt nödvändiga informationen om ångerrätten eller inte har lämnat standardformuläret för återkallelse, löper reflektionsperioden tolv månader efter utgången av den ursprungliga reflektionsperioden i enlighet med den reflektionsperiod som bestäms i de tidigare underklausulerna i denna artikel.
 • Om Entreprenören förse konsumenten med den information som avses i föregående artikel inom tolv månader efter startdatumet för den ursprungliga reflektionsperioden, löper reflektionsperioden 14 dagar efter den dag då konsumenten mottog informationen.

ARTIKEL 7 - FÖRSÄLJARENS FÖRPLIKTELSER UNDER REFLEKTIONSTIDEN

 • Under denna period ska konsumenten hantera produkten och förpackningen försiktigt. Konsumenten får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa arten, egenskaperna och effekten av produkten. Principen är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på det sätt som man får hantera en produkt i en butik.
 • Konsumenten är endast ansvarig för produktminskningen som orsakas av sättet att hantera produkten som gick längre än tillåtet i underavsnitt 1.
 • Konsumenten är inte ansvarig för produktnedgången om Entreprenören inte har gett honom all juridisk information om ångerrätten innan avtalet ingås.

ARTIKEL 8 - UTFÖRANDE AV KONSUMENTENS RÄTT FÖR ÅTERTRÄDANDE OCH OMKOSTNADER

 • Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han utan dröjsmål underrätta Entreprenören om standardformuläret för återkallelse inom reflektionsperioden.
 • Konsumenten ska returnera produkten eller leverera den till (den auktoriserade representanten för) Entreprenören så snart som möjligt men inom 14 dagar räknas från dagen efter den anmälan som avses i punkt 1. Detta behöver inte ske om entreprenören erbjuds att samla produkten själv. Konsumenten observerade under alla omständigheter att produkten återlämnades, om produkten returnerades före utgången av reflektionsperioden.
 • Konsumenten ska returnera produkten med alla levererade tillbehör och om det är rimligt möjligt i originaltillståndet och förpackningen och i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från entreprenören.
 • Risken och bevisbörden för korrekt och rättvist utnyttjande av ångerrätten faller på konsumenten.
 • Konsumenten ska bära de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om Entreprenören inte har rapporterat att konsumenten måste bära dessa kostnader eller om Entreprenören påpekade att han kommer att bära kostnaderna själv, behöver konsumenten inte betala kostnaden för att returnera produkten.
 • Om konsumenten återkallar efter att han först har begärt att utförandet av en tjänst eller tillförsel av gas, vatten eller el inte har blivit färdig för försäljning inte påbörjas i en begränsad volym eller en given kvantitet under reflektionsperioden ska konsumenten betala Entreprenören ett belopp som är lika med den del av den skyldighet som redan utförts vid tidpunkten för återkallandet jämfört med fullgörandet av skyldigheten.
 • Konsumenten bär inte kostnaderna för att tillhandahålla tjänster för tillförsel av vatten, gas eller el som inte hade blivit färdiga för försäljning i begränsad volym eller kvantitet eller för leverans av fjärrvärme om
  a. Entreprenören har inte lämnat konsumenten den lagstadgade informationen om ångerrätten, ersättning för kostnader vid återkallande eller standardformuläret för återkallande, eller
  b. om konsumenten inte uttryckligen har begärt att tjänstens prestanda eller leverans av gas, vatten och el eller fjärrvärme ska startas under reflektionsperioden.
 • Konsumenten bär ingen kostnad för fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte lagras på en fysisk operatör om
  a. före leveransen har han inte uttryckligen samtyckt till att avtalet börjar genomföras före slutet av reflektionsperioden
  b. han bekräftade inte att förlora sin ångerrätt när han gav sitt samtycke eller
  c. Entreprenören misslyckades med att bekräfta konsumentens uttalande.
 • Om konsumenten utövar sin ångerrätt upphör alla tilläggsavtal upphör att gälla.

ARTIKEL 9 - ENTREPRENEURS FÖRPLIKTELSER OM UPPHANDLING

 • Om Entreprenören möjliggör anmälan om återkallande på elektronisk väg, ska han omedelbart skicka ett returkvitto.
 • Entreprenören ska ersätta alla betalningar som konsumenten gör, inklusive eventuella leveranskostnader som konsumenten får debitera för den återvände produkten så snart som möjligt men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelade honom om återkallandet. Om inte Entreprenören erbjuder att samla produkten själv, kan han vänta med att betala tillbaka tills han eller hon har fått produkten eller tills konsumenten visat att han returnerade produkten, beroende på vilket som inträffar först.
 • Entreprenören ska använda samma betalningsmedel som konsumenten använder, om inte konsumenten godkänner en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 • Om konsumenten väljer en dyrare leveransmetod istället för den billigaste standardleveransen behöver Entreprenören inte ersätta extrakostnaderna för den dyrare metoden.

ARTIKEL 10 - UTTRYCK AV RÄTTEN AV ÅTERTRÄDET

Entreprenören kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om Entreprenören meddelade detta tydligt när han gjorde erbjudandet eller i vart fall i god tid innan avtalet ingicks:

 • Produkter eller tjänster med ett pris som är föremål för fluktuationer på den finansiella marknaden som Entreprenören inte har någon inverkan på och som kan inträffa inom återkallelseperioden.
 • Avtal som ingås under en offentlig auktion. En offentlig auktion definieras som en försäljningsmetod där Entreprenören erbjuder produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster till konsumenten som personligen är närvarande eller har möjlighet att personligen vara närvarande vid auktionen under auktionens ledning och varigenom den framgångsrika budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och / eller tjänsterna.
 • Tjänsteravtal, efter full service, men endast om
  a. Föreställningen började med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande. och
  b. Konsumenten uppgav att han kommer att förlora sin ångerrätt så snart Entreprenören har fullgjort avtalet.
 • Tjänsteravtal för att göra boende tillgängligt när en viss implementeringsperiod tillhandahålls och annat än för bostadsändamål, godstransporter, biluthyrning och catering.
 • Avtal om fritidsaktiviteter när ett visst datum eller en prestationsperiod är ordnad i avtalet.
 • Produkter som tillverkas i enlighet med konsumentens specifikationer som inte är prefabricerade och som produceras på grundval av konsumentens individuella val eller beslut eller som är avsedda för en viss person.
 • Förgängliga produkter eller produkter med begränsad hållbarhet.
 • Förseglade produkter som är av hälso- eller hygienskäl ej lämpliga att återlämnas och av vilka förseglingen bröts
 • Produkter som för sin natur blandas irreversibelt med andra produkter;
 • Alkoholhaltiga drycker av vilka priset har avtalats vid avtalets ingående men vars leverans endast kan ske efter 30 dagar och vars verkliga värde beror på fluktuationer på marknaden som Entreprenören inte kan påverka.
 • Förseglade ljud- och videoinspelningar och datorprogram, av vilka sälarna bröts efter leverans;
 • Tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dem;
 • Leverans av digitalt innehåll annat än på fysisk bärare, men endast om:
  a. Föreställningen startades med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande.
  b. Konsumenten uppgav att han skulle förlora sin ångerrätt genom att göra det.

ARTIKEL 11 - PRISEN

 • Priserna på de produkter och / eller tjänster som tillhandahålls får inte höjas under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet, med förbehåll för prisändringar på grund av ändringar i mervärdesskattesatserna.
 • I motsats till föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll till olika priser. I erbjudandet anges möjligheten att utsättas för fluktuationer och det faktum att några angivna priser är målpriser.
 • Prisökningar inom 3 månader efter avtalets slut är endast tillåtna om de är resultatet av ny lagstiftning.
 • Prisökningar från 3 månader efter avtalets slut är endast tillåtna om Entreprenören har fastställt det och
  a. De är resultatet av lagbestämmelser eller bestämmelser, eller
  b. Konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet före den dag då prisökningen börjar.
 • Alla priser som anges i tillhandahållandet av produkter eller tjänster är inklusive moms.

ARTIKEL 12 - UTFÖRANDET AV EN AVTAL OCH EXTRA GARANTI

 • Entreprenören garanterar att produkterna och / eller tjänsterna överensstämmer med kontraktet med de specifikationer som anges i erbjudandet med rimliga krav på användbarhet och / eller tillförlitlighet och med gällande lagar och / eller myndighetsbestämmelser samma dag som kontraktet ingicks . Om det överenskommits, garanterar Entreprenören också att produkten är lämplig för andra än normalt bruk.
 • En extra garanti som erbjuds av Entreprenören, Leverantören, Tillverkaren eller Importern ska aldrig påverka de rättigheter och påståenden konsumenten får utöva mot Entreprenören om ett misslyckande i uppfyllandet av Entreprenörens skyldigheter om Entreprenören har misslyckats i uppfyllandet av sin del av Överenskommelsen.
 • Med "extra garanti" menas varje skyldighet av entreprenören, hans leverantör, importör eller tillverkare i vilken han tilldelar vissa rättigheter eller fordringar till konsumenten som går längre än han är lagligt skyldig om han misslyckas med att följa sin del av Överenskommelsen.

ARTIKEL 13 - LEVERANS OCH UTFÖRANDE

 • Entreprenören ska utöva bästa möjliga omsorg vid beställning av beställningar och utförande av produktorder och vid bedömning av förfrågningar om tillhandahållande av tjänster.
 • Leveransplatsen är den adress som konsumenten ger till entreprenören.
 • Med beaktande av bestämmelserna i artikel 4 i dessa Allmänna Villkor ska Entreprenören genomföra acceptabla beställningar med bekväm hastighet men minst inom 30 dagar, om inte en annan leveransperiod överenskommits. Om leveransen har försenats, eller om en beställning inte kan fyllas eller endast delvis fylls, ska konsumenten informeras om detta inom en månad efter beställningen. I sådana fall har konsumenten rätt att avvisa kontraktet kostnadsfritt och med rätt till eventuell kompensation.
 • Efter repudiering i enlighet med föregående stycke ska Entreprenören omedelbart återbetala Betalningen från Konsumenten, men senast inom 30 dagar efter repudiering.
 • Risken för förlust och / eller skada på produkter kommer att bäras av Entreprenören till tiden för leveransen till konsumenten eller en företrädare som utsetts på förhand och meddelas konsumenten, om inte annat uttryckligen överenskommits.

ARTIKEL 14 - FÖRTSÄTTANDE AV PRESTANDAAVTAL: VARIGHET, AVSLUTNING OCH FÖRNYELSE

Uppsägning
 • Konsumenten kan när som helst säga upp ett kontrakt som ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med iakttagande av uppsägningsreglerna och med högst en månads uppsägningstid.
 • Konsumenten kan när som helst säga upp ett kontrakt som ingicks för en viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster vid slutet av den specifika perioden, med iakttagande av uppsägningsreglerna och ett föremål för högst en månads uppsägningstid.
 • Konsumenten kan säga upp de avtal som nämns i föregående stycken:
  • när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en given period
  • åtminstone på samma sätt som de hade ingåtts av honom
  • hela tiden med samma meddelande som Entreprenören ställt för sig själv.

Förlängning

 • Ett avtal som ingåtts för en bestämd period som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förnyas under en bestämd period.
 • Trots vad som sägs ovan, får kontraktet för en bestämd period som sträcker sig till regelbunden leverans av dagstidningar, tidningar, veckovisningar och tidskrifter, tyst förnyas under en viss period på tre månader, om konsumenten kan säga upp det här utvidgade avtalet mot slutet av förlängningen med ett tillkännagivande om en månad högst.
 • Ett avtal som ingåtts för en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast förlängas stilla för en obestämd period om konsumenten kan säga upp den när som helst med ett meddelande om en månad. Meddelandet är högst tre månader i kontraktet handlar om leverans av dagböcker, tidningar och veckoböcker och tidskrifter som regelbundet, men mindre än en gång i månaden.
 • En överenskommelse med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av försöksdagböcker, tidningar, veckor och tidskrifter (rättegång eller inledande prenumeration) förnyas inte stilla och slutar automatiskt efter försöks- eller introduktionsperioden.

Varaktighet

 • Om avtalets löptid är längre än ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med ett tillkännagivande om högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa motstår uppsägningen före utgången av avtalet.

ARTIKEL 15 - BETALNING

 • Om inte annat anges i avtalet eller i de ytterligare villkoren måste de belopp som konsumenten ska betala lösa inom 14 dagar efter reflektionsperioden eller om det inte finns någon reflektionsperiod inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts. Vid en överenskommelse om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period den dag då konsumenten mottog en bekräftelse av avtalet.
 • Vid försäljning av produkter till konsumenter är det inte tillåtet att förhandla om en förskottsbetalning på mer än 50% i de allmänna villkoren. Om en förskottsbetalning överenskommits, kan konsumenten inte hävda någon rätt angående utförandet av den aktuella ordern eller den eller de aktuella tjänsterna innan den avtalade förskottsbetalningen fattas.
 • Konsumenten är skyldig att omedelbart informera Entreprenören om eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som angivits eller specificerats.
 • Om konsumenten inte har uppfyllt sina betalningsskyldigheter i tid och Entreprenören har påpekat att betalningen var sen och tillät konsumenten en 14-dagarsperiod att uppfylla betalningsskyldigheterna, är konsumenten skyldig att betala det lagstadgade räntan på det belopp som ska betalas och entreprenören har rätt att debitera konsumenten med eventuella extrakostnader för insamling. Dessa extrajudiciella insamlingskostnader uppgår till högst 15% för utestående belopp upp till € 2.500, 10% för följande € 2.500 och 5% för följande € 5000, med minst € 40. Entreprenören kan avvika från ovan nämnda belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.

ARTIKEL 16 - KLAGPROCEDURE

 • Entreprenören har ett välkänt klagomål och hanterar klagomålet enligt detta klagomål.
 • Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in fullständigt och tydligt beskrivet för entreprenören inom rimlig tid efter att konsumenten upptäckt bristerna.
 • Klagomål som lämnats till entreprenören kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsägbar längre behandlingstid kommer entreprenören att svara inom 14 dagar med uppsägningstid och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 • Ett klagomål om en produkt, tjänst eller service av entreprenören kan också lämnas in via en anmälningsblankett på konsumentsidan på Stichting Webshop Keurmerks webbplats ( https://www.keurmerk.info/en/consumenten/klacht/ ) . Klagomålet kommer då att skickas både till den relevanta företagaren och till Stichting Webshop Keurmerk.
 • Webshop Keurmerk kommer inte att behandla en tvist eller avbryta hanteringen, om entreprenören har beviljats ​​betalningsavbrott, har den blivit förklarad konkurs eller faktiskt upphört med sin affärsverksamhet eller om webbshopet har upphört eller annullerats av Webshop Keurmerk.
 • En tvist kommer endast att behandlas av Webshop Keurmerk om konsumenten först har lämnat sitt klagomål till entreprenören inom rimlig tid.
 • Senast tolv månader efter det att tvisten uppstått måste tvisten lämnas in skriftligen till Webshop Keurmerk.
 • Det är också möjligt att registrera klagomål via den europeiska plattformen för ODR ( https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ).

ARTIKEL 17 - DISPUTER

 • Endast nederländsk lag gäller avtal mellan företagare och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller. Även om konsumenten bor utomlands.
 • Wien Försäljningskonventionen gäller inte.

ARTIKEL 18 - ÖVRIGA ELLER ANNANA BESTÄMMELSER

Ytterligare bestämmelser eller avvikelser från dessa villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligt eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

ARTIKEL 19 - ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STICHTING WEBSHOP KEURMERK

 • När Stichting Webshop Keurmerk kommer att ändra, informerar vi företagaren genom nyhetsbrevet och lägger de senaste förutsättningarna på vår hemsida ( https://www.keurmerk.info/nl/algemeen-voorwaarden/) .
 • Ändringar av dessa villkor får endast träda i kraft efter det att de har offentliggjorts på lämpligt sätt, under förutsättning att vid eventuella ändringar under ett erbjudande kommer den mest fördelaktiga avsättningen för konsumenten att råda.

Adress Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.


Bilaga I: Standardformulär för återkallande

Standardformulär för återkallande

(Fyll i det här formuläret och returnera det endast när du vill återkalla avtalet)

 • Till: [Entreprenörs namn]
  [Entreprenörs geografiska adress]
  [Entreprenörens faxnummer, om tillgängligt]
  [Entreprenörs e-postadress eller elektronisk adress]
 • Jag / Vi informerar dig härmed om att jag / vi vill återkalla avtalet om försäljning av följande produkter: [specifikation av produkten] *
  leverans av följande digitala innehåll [specifikation av digitalt innehåll] *
  utförandet av följande tjänst [specifikation av tjänsten] *
 • Beställd på * / mottagen den * [datum för beställning av tjänsterna eller mottagande produkter] *
 • [Konsumentens namn]
 • [Konsumentadress]
 • [Konsumentens underskrift] (endast när formuläret lämnas in på papper)

*) Radera och / eller slutföra när så är lämpligt.

1

Tillbaka
Trustpilot
Live chat
Sorry, we have to ask.

By clicking enter, I certify that I am over the age of 18
and agree to Elephantos's Privacy Policy and Terms and Conditions.

Yes, continue to the store!