menu
Sepetim

grass seed truffle bag

Out of Stock
grass seed truffle bag
Untitled Document

Çim Tohumu Yer Mantar? Torbas?, Psilocybe Mexicana ?çin Özel Bir Yeti?tirme Kitidir

Yeni bir yeti?tiricilik icad?, çim tohumu yer mantar? torbas?, psilocybe tampanesis ve psilocybe mexicana için son derece uygun olan sterilize edilmi? çim tohumu içerir.

Çim Tohumu Yer Mantar? Torbas?’n?n ?çeri?i:

  • 1 yer mantar? torbas? ortalama olarak 1000 gram kadar çim tohumu içerir.
  • Bir adet misel ??r?ngas?.
  • Bir adet alkollü bez.

Yer mantar? torbas? bir adet hava filtresi ve de misel ??r?ngas? ile enjeksiyondan sonra kendini hava geçirmez ?ekilde kapatan plastik bir enjeksiyon portuna sahiptir.

Çim Tohumu Yer Mantar? Torbas?’n?n Ba?lat?lmas?:

Temizlik:
Ak?lda tutulmas? gereken en önemli ?ey gerçekten steril çal??mak olmal?d?r!
Ellerinizi dezenfekte edin veya steril eldiven giyin (paket içeri?inde bulunmamakta).
Enjeksiyon portunu dezenfekte etmek için paket ile tedarik edilen alkollü bezi kullan?n. Dezenfektasyon sonras? porta dokunmay?n?z.

Enjeksiyon:
?nokülasyona ba?lamadan önce her zaman paket ile tedarik edilen misel ??r?ngas?n? ate? ile sterilize edin lakin enjeksiyona ba?lmamadan önce i?nenin ucunun so?umu? oldu?undan emin olun (so?umas? için 15 saniye kadar bekleyin).
??neyi plastik porttan geçirin ve arzu etti?iniz orda miseli enjekte ediniz. E?er s?v? ak??? durursa yava?ça i?neyi biraz geri çekin.

Haz?rl?k:
?nokülasyon sonra? torbay? hafifce s?k??t?r?n ya da kibarca sallay?n (filtreye hasar vermeyin).
Çim tohumu yer mantar? torbas?n?n ?i?memi? olmas?na ve de filtrenin torban?n arkas?ndan kurtulmu? olmas?na ve böylece miselin hava alabilmesine dikkat edin.

Saklanmas?:
Çim tohumu yer mantar? torbas?n? temiz (tercihen karanl?k) bir yerde 20-25°C aras? s?cakl?kta saklay?n?z.
Sadece miselin bir kaç noktada büyüdü?ünü gördü?ünüzde kolonizasyon h?z?n? artt?rmak için torbay? s?k??t?rman?z ya da sallaman?z gereklidir.
Bu ?ekilde kuluçka evresi 5-20 gün içerisinde tamamlanacakt?r.

Hasada Haz?r Hale Gelinmesi:

Psilocybe mexicana’n?n miseli torba içerisinde iken de sklerotom üretebilir ve de örtü topra?? ile örtülmeye ihtiyaç duymaz.
Bir kere ba?lat?ld?ktan sonra sklerotom tüm misel tükenene kadar büyümeye devam eder ve 4 ay sonunda hasada haz?r hale gelir.
Psilocybe mexicana genelde büyük bir hasad sa?lar ve bazen ikinci bir küçük hasad verebilir.

Önemli: E?er yer mantar? torbas? kontamina olursa, torbay? kurtarma ?ans? yoktur. Kontamina olmu? bir yer mantar? torbas?n? asla açmay?n.

Psilocybe Tampanensis ve Psilocybe Mexicana’n?n Kullan?m? ve Etkileri:

Yer mantarlar?n?n size sa?layaca?? trip di?er mantarlardan çok farkl?d?r.
Etkisi daha ruhanidir ve tad? yer f?st???na benzemektedir.
?lk denemenizde 15-20 gramdan fazla yer mantar? kullanmay?n?z.

Yer Mantar? Kullan?m? Hakk?nda Uyar?:

Hamile iken, bebek emzirirken, saykotikken ya da depresyonda iken kullanmay?n?z. T?bbi ilaçlar, stimülantlar, alkol ya da ba?ka bir saykoaktif madde ile birlikte kullanmay?n?z. 18 ya? alt?nda iseniz sat?n almay?n ve de kullanmay?n?z. Çocuklar?n ve evcil hayvanlar?n ula?amayaca?? yerde saklay?n?z. Yer mantarlar?na sayg? ile yakla??k, çevrenizi koruyun ve yer mantarlar?n? ilk kere kullanacak ki?ilere yard?mc? olun.

Shipping restrictions:
We do not ship this product to: Australia, United States, United States Minor Outlying Islands.

Ürün Seçenekleri:

Bu ürünü alan kullanıcılarımız aynı zamanda şu ürünleri de aldılar

Peyote cacti growkit
Peyote cacti growkit 12.50 Daha fazla bilgi
vermiculite
vermiculite 4.00 Daha fazla bilgi
Mexicana A growkit
Mexicana A growkit 29.50 40.00Daha fazla bilgi
open your eyes
open your eyes 7.95 Daha fazla bilgi
sleeve
sleeve 2.00 Daha fazla bilgi
Live chat
Sorry, we have to ask.

By clicking enter, I certify that I am over the age of 18
and agree to Elephantos's Privacy Policy and Terms and Conditions.

Yes, continue to the store!