menu
Sepetim

Magic Rye Mushbag Grow Pack

49.95
Magic Rye Mushbag Grow Pack

Tek bir sihirli çavdar mantar torpas? yan?nda yeti?tirmeye ba?laman?z için gereken tüm her ?eyi içeren bir seti de veriyoruz.
Sihirli çavdar mantar torbas? size 1000 ila 1500 gram aras? taze mantar dönü?ümü sa?layacakt?r.
Sihirli çavdar mantar torbas? (duruma ba?l? olarak) 2 ila 3 hafta aras? bir sürede hasada haz?r hale gelmektedir.
Sihirli çavdar mantar torbas? ??r?nga ile enjeksiyonda torbay? hava geçirmez olarak mühürleyen enjeksiyon portu ile birlikte eksiksiz bir filtre ile donat?lm??t?r.

Eksiksiz, sihirli çavdar mantar torbas? paketinin içeri?i:

Ortalama olarak 1400 gram çavdar içeren
magic_rye_mushrooms

1 adet çavdar mantar torbas?
1 adet ??r?nga (seçilecek)
1 litre (50 gram) vermikülit
3 adet plastik kavanoz
3 adet üretim torbas?
1 adet çift steril eldiven
1 adet çift kolluk
1 adet steril alkollü mendil

Yeti?tirme Kiti Nas?l Kullan?l?r:

Sihirli Çavdar Mantar Torbas?’n?n (A??lanmas?) Ba?lat?lmas?:

 • Paket ile gelen alkollü mendil ile plastik enjeksiyon portunu temizleyin.
  alcohol_sterile_tissue

 • ??r?ngan?n ucunu ?s?t?n ve so?umas? için 15 saniye kadar bekleyin.
  heath_needle

 • ??r?nga içindeki s?v?n?n bir k?sm?n? (1-200ml) torbaya enjekte edin ve i?neyi ç?kart?n (E?er s?v? ak?m? kesilirse hafifce biraz geri çekin).
  inject_liquid_spores

 • Deli?i bir damla s?cak silikon ile kapat?n.
  magic_mushbag_growkit_glue

Bu a?amada son derece steril çal??mak çok büyük önem arzetmektedir!! (bu nedenle paketle gelen envantere ihtiyac?n?z olacak)

Sihirli Çavdar Mantar Torbas?’n?n (Kuluçkaya Yat?r?lmas?) Saklanmas?:

 • A??lanan tah?l ortalama 25°C s?cakl??a (ya da yeti?tirilecek tür için optimal ?s?ya) sahip karanl?k bir ortamda kuluçkaya yat?r?l?r.
  mushbag_colonizing_rye

S?cakl?k çok dü?ük olursa yeti?me h?z? yava?layacakt?r, çok yüksek oldu?u zaman ise yumurtlam?? doku kültürünüz bozulacakt?r.

 • Torbas?n?z?n kolonizasyon h?z?n? artt?rmak için bir kaç günde bir onu dikkatlice s?k??t?rarak ya da sallayarak kolonize olmu? taneleri substrat içinde yayabilirsiniz.

  substrat

Substrat tamamen misel ile kapland??? zaman test edilmeye haz?r demektir.

Sihirli Çavdar Mantar Torbas?n?n Test Edilmesi:

 • ?imdi mantar torban?z? konsaminasyona kar?? test etmeniz gerekmekte, test i?lemini torbay? s?k??t?rarak ya da sallayarak yapabilirsiniz.
 • 24 saat bekleyin.
 1. E?er çavdar mantar torbas? küf ile kontamine olmu?sa tüm torba ye?ile, maviye ya da griye dönecektir. Bakteriyel kontaminasyona u?ram?? bir torban?n iyile?me ?ans? yoktur ve de genelde ek?i, alkolik ya da çürük kokar.
  bacterially_contaminated

 2. E?er mantar torban?z eski haline dönmü?se kullan?ma haz?r demektir.
  spawn_recovers

Sihirli Çavdar Mantar Torbas?’n?n ?çeri?inin Mantar Yeti?tirilmesi ?çin Kullan?m?

?noküle edilmi? çavdar?n mantar yeti?tirmek için kullan?labilece?i çe?itli yollar vard?r.

 • En kolay ve en güvenli metod çavdar? torba içerisinde tutmak lakin ince bir katman vermiculit ile kaplamakt?r. Bunu yaparken, dikkatlice torbay? üstünden (steril ekipman kullanarak) aç?n, vermiculiti ekleyin, torban?n üstünü iki kere k?v?r?n ve iki adet ka??t mandal? ile sabitleyin.
  • Daha iyi sonuçlar veren ba?ka bir metod ise çavdar? plastik kavanozlarda örtü topra?? ile örtmektir.
   (Gerekli gereçler Eksiksiz Yeti?tirme Kiti içerisinde mevcuttur)

   Örtü topra?? ile örtme kolonize edilmi? substrat? ?slak toprak ile örtme i?lemidir ve mantar formasyonunun gerçekle?mesinde bir kaç önemli nedenden ötürü gereklidir:

   * Kurumay? öneleme: Örtü topra?? yüzeyi düzenli sulama ile ?slak tutulmal?d?r.
   *Büyümekte olan mantarlar için su rezervuar? görevi üstlenme ve su tedariki: Bu fonksiyonu ile mantarlar için tam bir su rezervuar?d?r.
   *Öncül mantar ba?? formasyonu için uygun mikroiklimi sa?lama: Örtü topra??n?n yüzeyindeki ufak ç?k?nt?lar ve düzlükler genç Mantarlar?n olu?mas? için uygun nemde ve güvenlikli ortam? sa?lar.

  • Sihirli Çavdar Mantar Torbas?n?n Örtü Topra?? ?le Örtülmesi:

   • Torbay? sallay?n (bu tah?llar? birbirinden ay?racakt?r).
   • Kolonize olmu? substrat? kit ile birlikte gelen plastik kavanozlara bölü?türün.
   • (Eldiven giyerek ya da steril ve büyükçe bir ka??k kullanarak) üst k?sm? 1-2cm kadar ?slak vermikülit ile (ya da arzu ederseniz örtü topra?? kar???m? ile) kaplay?n. Bu i?leme “Örtü Topra??n?n Örtülmesi” ad? verilir.
   • Plastik kavanozlar? alüminyum folyo ile kaplay?n ve ortalama 25ºC s?cakl?kta, karanl?k bir ortamda misel örtü topra??ndan d??ar? ta?ana kadar saklay?n (kuluçkaya yat?r?n).
   • Sonra folyoyu ç?kart?n ve de kavanozlar? meyvelenme ?artlar?na ta??y?n. (Normal ?artlarda bu i?lem örtü topra?? örtülmesinden yakla??k bir hafta sonra yap?l?r.)

   Sihirli Çavdar Mantar Kavanozlar?n?n Meyvelendirilmesi:

   • Plastik kavanozlar? yeti?tirme torbalar?na yerle?tirin ve 2 adet ka??t klipsi ile torbalar? kapat?n.
   • Örtü topra?? ile örtülmü? kültürler art?k ???k ihtiyac? duymaya ba?layacaklar (karanl?kta mantarlar olu?mayacakt?r), lakin onlar? direkt güne? ?????na ç?kartmamaya özen gösterin ve ortalama 25 ºC s?cakl?kta meyvelendirin.
   • Türe göre öncül mantar ba?lar?, örtü topra?? ile kaplanm?? kavanozlar?n yeti?tirme torbalar?na konulmas?ndan 6-15 gün sonra görülmeye ba?lar.
   • Mantarlar 5-7 gün içerisinde olgunla??rlar ve hasada haz?r olurlar.

   Sihirli Çavdar Mantar Kavanozlar?n?n Bak?m?:

   • Yeti?mesi durmu? olan mantarlar? toplayarak örtü topra?? yüzeyini temizleyin.
   • Plastik kavanozlar? sonras? hasad için sulay?n (hasaddan hemen sonra).
   • Fazla suyu süzün ve kavanozlar? yeti?tirme torbas?na geri koyun.

   Normal ?artlarda örtü topra?? ile kaplanm?? kavan?zlar 3 hasatl?k ürün vermektedir, lakin baz? durumlarda alt? hasada kadar ürün verebilmektedirler!E?er örtü topra?? yüzeyinde kontaminasyon görülürse kavanozlar? çöpe atmak en iyi çözüm olacakt?r.

   Taktik!
   Tüm psilocybe cubensis mantar türleri sihirli çavdar mantar torbas? için kullan?labilir.
   Buna ra?men deneyimlerimize bakarak “psilocybe cubensis Cambodia'n?n” bu tip uygulamalar için en uygun tür oldu?unu söyleyebiliriz. Panaeolus species türü genel olarak meyve vermeyecektir..

   Shipping restrictions:
   We do not ship this product to: Australia, United States, United States Minor Outlying Islands, Spain.

   Ürün Seçenekleri:

   Ürünü Sepete Atmak için tıklayınız.

Bu ürünü alan kullanıcılarımız aynı zamanda şu ürünleri de aldılar

Peganum Harmala (Syrian Rue)
Peganum Harmala (Syrian Rue) 8.50 Daha fazla bilgi
Banisteriopsis Caapi
Banisteriopsis Caapi 13.95 Daha fazla bilgi
Aluminum Torch Pipe
Aluminum Torch Pipe 8.75 Daha fazla bilgi
Kratom Red Vein 25X Extract
Kratom Red Vein 25X Extract 14.50 Daha fazla bilgi
Catmint
Catmint 7.50 Daha fazla bilgi
Live chat
Sorry, we have to ask.

By clicking enter, I certify that I am over the age of 18
and agree to Elephantos's Privacy Policy and Terms and Conditions.

Yes, continue to the store!